Europejska Federacja Centrów Badań i Informacji na temat kultów i sektEuropejska Federacja Centrów Badań i Informacji na temat kultów i sekt

FECRIS, Europejska Federacja Centrów Badań i Informacji na temat kultów i sekt, utworzonego w 1994 roku, służy jako organizacja stowarzyszeń broniących ofiar kultowych nadużyć w ponad 30 krajach na bieżąco, wśród nich 5 są pozaeuropejskich.
FECRIS jest stowarzyszeniem non-profit na mocy prawa francuskiego.
FECRIS jest politycznie i religijnie neutralne filozoficznie.